Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego: "Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus" z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 16 marca 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i
podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania
publicznego: "Program wsparcia i rehabilitacji dla osób
niepełnosprawnych - 25 plus" z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych w okresie od 16 marca 2020r. do 31
grudnia 2020r.
04.03.2020 więcej
Wyniki konkursu "Przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2020"
Wyniki konkursu "Przeprowadzenie oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie w roku 2020"
04.03.2020 więcej
Ogłoszenie o wynikach konkursu „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Powiatu Mikołowskiego z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub głębokim i wielorakimi niepełnosprawnościami sprzężonymi”
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie
realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży z Powiatu Mikołowskiego z
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu
umiarkowanym lub znacznym lub głębokim i wielorakimi
niepełnosprawnościami sprzężonymi”.z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od
01.08.2019 więcej
Ogłoszenie o powołaniu Komisji Konkursowej
Ogłoszenie o powołaniu Komisji Konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych w okresie od 24 lipca 2019 r. do 31
sierpnia 2019 r.
01.08.2019 więcej
Wyniki konkursu Przepowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
Wyniki konkursu Przepowadzenie oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie
20.02.2019 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2019 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2019
roku
22.11.2018 więcej
Wyniki konkursu ofert: Akcja aktywizacja
Wyniki konkursu ofert: Akcja aktywizacja
06.11.2018 więcej
Wybór oferty na wykonanie zadania publicznego: Profilaktyka zaburzeń wczesnodziecięcych oraz minimalizowanie skutków niepełnosprawności fizycznej...
Wybór oferty na wykonanie zadania publicznego: Profilaktyka
zaburzeń wczesnodziecięcych oraz minimalizowanie skutków
niepełnosprawności fizycznej ruchowej i intelektualnej dzieci i
młodzieży z Powiatu Mikołowskiego
23.10.2018 więcej
Wyniki konkursu: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2018 roku
Zarząd Powiatu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z opinią
Komisji konkursowej, dokonał wyboru ofert złożonych przez:
Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
23.11.2017 więcej
Wyniki: Realizacja usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 33 uczestników projektu „Krok w przyszłość ” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...
Realizacja usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym
dla 33 uczestników projektu „Krok w przyszłość ”
współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej
IX Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna integracja
dla podziałania 9.1.6. Program aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym
11.08.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się